Mönster Stjärnfall löpare / Pattern Starfall tablecloth

starfall duk

För ett bra tag sedan satt jag och lekte lite med mina Catona-tvättklämmor och hittade en färgkombination som jag ville använda till en ny duk för mitt köksbord. Jag hade redan gjort en liten ”blomma” som jag visste att jag ville använda och virka ihop på något sätt med flera likadana. Efter många försök så blev jag nöjd och här är resultatet! Min Stjärnfall löpare. Det som är så bra med detta mönstret är att det går att variera i det oändliga. Byt färger, använd en färg, sätt ihop jättemånga eller bara några få.

A while ago I was playing with my yarn-pegs and found a color-combination I really liked. I wanted to make a new table-cloth for my kitchen table and I had already made a ”flower” I wanted to continue to work with. After a lot of crocheting and frogging I finally was pleased with my work and now I want to share the pattern with you! My Starfall table-cloth. What I love about this design is that it’s so versatile. You can change the colors, use just one color, put many toghether or just a few.

IMG_0152

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster ❤

If you use my patterns and share on social media, please remember to give me credit and/or link back to annavirkpanna.com. I would love it if you also tag your pictures with #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work ❤

Stjärnfall löpare // Starfall tablecloth

Garn: Scheepjes Catona
Garnåtgång: Färg 114 – 1 nystan a 25 g, färg 518 -1 nystan a 25 g, färg 519 -1 nystan a 25 g, färg 246 – 25 g, färg 402 – 1 nystan a 50 g
Virknål: 3 mm
Storlek: ca 40*60 cm (efter blockning)

Yarn: Scheepjes Catona 
Amount: Color 114 – 1 skein of 25 g, color 518 -1 skein of 25 g, color 519 -1 skein of 25 g, color 246 -1 skein of 25 g, color 402 -1 skein of 50 g
Hook-size: 3 mm

Size: app. 40*60 cm (after blocking)

Virktermer // Abbreviations (US terms)
lm – luftmaska // ch – chain
sm – smygmaska // sl st – slip stitch
fm – fast maska // sc – single crochet
hst – halvstolpe // hdc – half double crochet
st – stolpe // dc – double crochet
dst – dubbelstolpe // tc – triple crochet
lmb – luftmaskbåge
hö – hoppa över // sk – skip
m – maska // st – stitch
picot – 3 lm, sm i första lm // picot – ch 3, sl st to first ch

starfall

Bra att veta
– Första st på ett varv består av 3 lm.
– Varje varv avslutas med en sm i första m, om inget annat anges.
– Instruktioner mellan *-*, upprepas varvet ut eller det antal ggr som står.
– Instruktioner för hörn står inom [-], för att underlätta när det används flera paranteser.

– På ihopvirkningen står ex: (ruta 1) 3 st, 1 lm, (ruta 2) sm om lmb. Detta betyder att på ruta 1 ska det göras 3 st, 1 lm, sen hoppar du över till ruta 2 och gör en sm om lmb. Rutan maskorna ska göras i står alltså inom () innan maskan som ska göras.
– 1-lmb = en lmb som består av 1 lm, 2-lmb = en lmb som består av 2 lm. Detta används för att förtydliga i vissa varv.

– Tänk på att inte virka lmb på kanten för hårt.

Good to know
 First dc = ch 3.

– Each round ends with a sl st to first st, if nothing else is told.
– Instructions between *-*, is repeated around, or the number of times specified.
– Instructions for the corners is written in between [-], to make it easier to read.
– Under assembly the text says (square 1) 3 dc, ch 1, (square 2) sl st in ch. This means; on square 1 you’ll crochet 3 dc, chain 1. Then go to square 2 and make a sl st in the chain. The square you crochet the stitches in is in (-) before the stitch that you are going to make.
– 1-ch = a chain made of chain 1, 2-ch = a chain made of chain 2. I use it in some rounds to make them easier to follow.

– Make sure you don’t crochet the chains in the edging too tight.

Färgkombinationer // Colorcombinations

Gör 5 blommor av varje färgkombination. // Make 5 flowers of each colorcombination.

Varv 1 färg:  A-114  B-114  C-114 // Round 1 color: A-114  B-114  C-114
Varv 2-4 färg: A-518 B-519 C-246 // Round 2-4 color: A-518  B-519  C-246

Mönster // Starfall

Börja med färg 114, 5 lm, sm i första lm för att göra en cirkel.
Start with color 114. Ch 5, sl st to first ch to make a circle.

1. 2 lm (= 1:a st), 11 st om ringen, sm i 2:a lm.
1. Ch 2 (count as1 dc), 11 dc around the circle, sl st to 2nd ch.

2. Byt färg. *[1 fm, 10 lm, 1 fm] i samma m, 2 fm*, upprepa *-* varvet ut.
2. Change color. *[1 sc, ch 10, 1 sc] in the same st, 2 sc*, repeat *-* around.

3. *[2 fm, 2 hst, 2 st, 1 dst, 2 st, 2 hst, 2 fm] om lmb, 4 sm (i de fm)*, upprepa *-* varvet ut.
3. *[2 sc, 2 hdc, 2 dc, 1 tc, 2 dc, 2 hdc, 2 sc] around the ch, 4 sl st (in the sc)*, repeat *-* around.

4. 1 lm, 1 fm i m bakom sm, 5 lm (= 1:a dst + 1 lm), *hö 2 m, 9 sm runt blombladet, 1 lm, hoppa direkt till raden med 4 sm på varv 3. 1 dst i 2:a fm bakom sm, 2 lm, 1 dst i nästa fm bakom sm, 1 lm*, upprepa *-* 3 ggr, hö 2 m, 9 sm, 1 lm, 1 dst i första fm bakom sm, 2 lm, avsluta med en sm i 4:e lm.

4. Ch 1, 1 sc in the st behind the sl st, ch 5 (first tc + ch 1), *sk 2 st, 9 sl st around the petal, ch 1, sk to the 4 sl st on round 3. 1 tc in the 2nd sc (behind sl st), ch 2, 1 tc in next sc , ch 1*, repeat *-* 3 times, sk 2 st, 9 sl st, ch 1, 1 tc in the sc (behind sl st), ch 2, end with a sl st in the 4th ch of the beginning 5.

(På bilderna har jag virkat varje varv i ny färg för att tydligare visa var maskorna hamnar). // (On the pictures I have used a new color on each round to make it easier to see where the stitches go).

Klipp av garnet och fäst trådarna. // Cut yarn and secure ends.

Ihopvirkning (färg 402) // Joining (color 402)

Varv 5 är det varvet man virkar ihop blommorna med. Det kan vara bra att lägga ut blommorna så som du tänkt virka ihop dem, då är det lättare att hålla koll på dem. Börja med att virka ett helt varv 5 på din första blomma, enligt beskrivning nedan.

Now it’s time to join the flowers. It’s a good idea to place the flowers where you want them, that makes it easier to keep track. Begin with crochet a complete round 5 on ONE flower.

IMG_0882

5. *1 fm om 1-lmb, 7 lm, [1 dst + 2 lm + 1 dst] i m bakom 5:e sm, 7 lm, 1 fm om 1-lmb, 3 lm, 3 dst om 2-lmb, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut.

5. *1 sc around 1-ch, ch 7, [1 tc + ch 2 + 1 tc] in the st behind the 5th sl st, ch 7, 1 sc around 1-ch, ch 3, 3 tc around 2-ch, ch 3*, repeat *-* around.

På blomma 2 ska en sida virkas ihop med en sida på blomma 1 enligt beskrivningen nedan: // Now one side of flower 2 will be joined with one side of flower 1.

Börja i ett hörn på ruta 2, dvs bakom den 5:e sm på ett blomblad: 1 dst, 2 lm, (ruta 1) sm om hörn-lmb, 1 lm, (i samma hörn som innan på ruta 2) 1 dst. Fortsätt sedan med sidan enligt mönstret: 7 lm, 1 fm, 2 lm, (ruta 1) sm om 3-lmb, 1 lm, (ruta 2) 3 dst, 1 lm, (ruta 1) sm om 3-lmb, 3 lm, (ruta 2) 1 fm, 7 lm. Gör andra hörnet på samma sätt som första.

Begin in a corner on flower 2, behind the 5th sl st on a petal: 1 tc, ch 2, (square 1) sl st around the corner-ch, ch 1, (same corner as before on square 2) 1 tc. Continue with the pattern on the side: ch 7, 1 sc, ch 2, (square 1) sl st around 3-ch, ch 1, (square 2) 3 tc, ch 1, (square 1) sl st around 3-ch, ch 3, (square 2) 1 sc, ch 7. Crochet the second corner like the first one.

IMG_0887.JPG

Fortsätt sedan med ruta 2 enligt mönstret för varv 5. // Continue with square 2 according to the pattern for round 5.

IMG_0888När det är en blomma som ska virkas ihop med flera så gör du likadant som tidigare:
I hörnet som ska virkas ihop med de andra två, görs först 1 dst, 2 lm, 1 sm om lmb på första rutan, 1 lm, 1 sm om lmb på tredje rutan, 1 lm och avsluta med 1 dst i samma maska som den första dst gjordes i.

When it’s time for one flower to be joined with two other flowers you crochet like this:
In the corner of the joining flower; crochet 1 tc ch 2, 1 sl st around the ch of the first flower, ch 1, 1 sl st around the ch of the third flower, ch 1 and end with 1 tc in the same st the first one was made in.

Klipp av garnet och fäst trådarna. // Cut yarn and secure ends.

IMG_0893Innan du fortsätter med kanten är det bra att spänna upp duken på blockning så den rätar ut sig. När duken är uppspänd, fukta den och låt ligga kvar med nålarna tills den är torr.

Before you continue with the edging take the time to block your work. This will make the stitches look much better.  When you have pinned it on your blocking mat, spray it with water and let it dry.

 

Kant (färg 402) // Edging (color 402)

1. Börja i ett hörn. [2 fm + 1 picot + 2 fm] om lmb, 8 lm, *1 fm om lmb innan de 3 dst , 1 picot, 1 fm om lmb efter de 3 dst, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 1 fm om ”hörn-lmb”, 1 picot, 1 fm om nästa ”hörn-lmb”, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm*, upprepa *-* fram till sista omgången av 3 dst. 1 fm om lmb innan de 3 dst, 1 picot, 1 fm om lmb efter de 3 dst, 8 lm, i hörnet görs [2 fm + 1 picot + 2 fm]. Upprepa detta varvet runt. Avsluta med en sm i första m.

1. Begin in a corner. [2 sc + 1 picot + 2 sc] around the ch, ch 8, *1 sc around the ch before the 3 tc, 1 picot, 1 sc around the ch after the 3 tc, ch 5, 1 sc around next ch, ch 5, 1 sc around ”corner-ch”, 1 picot, 1 sc around next ”corner-ch”, ch 5, 1 sc around next ch, ch 5*, repeat *-* until the last 3 tc , 1 sc around the ch before the 3 tc, 1 picot, 1 sc around the ch after the 3 tc, ch 8, in the corner crochet [2 sc + 1 picot + 2 sc]. Repeat around. End with a sl st in the 1st st.

IMG_0983

2. Sm till hörn-picot, i den görs [1 fm + 5 lm + 1 fm], 5 lm, 1 fm om lmb efter hörnet, 5 lm, 1 fm i picot, 5 lm, 1 fm i nästa lmb, 5 lm, 1 fm i nästa lmb, 5 lm, 1 fm i picot, 5 lm osv. Fortsätt likadant varvet runt, avsluta med en sm i första sm.

2. Sl st to corner-picot, [1 sc + ch 5 + 1 sc], ch 5, 1 sc around ch after corner, ch 5, 1 sc in picot, ch 5, 1 sc in next ch, ch 5, 1 sc in next ch, ch 5, 1 sc in picot, ch 5 and so on, continue the whole round, end with a sl st to 1st sl st.

3. 3 sm så du hamnar mitt på hörn-lmb, om den görs *[3 st + 5 lm + 3 st], (5 lm , 1 fm om nästa lmb), upprepa (-) 4 ggr tot, 5 lm, 3 st om nästa lmb, 3 lm, 3 st om nästa lmb, (5 lm, 1 fm om nästa lmb), upprepa (-) 4 ggr totalt, 5 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med en sm i 3:e lm på första st.

3. 3 sl st to make you begin in the middle of the corner-ch, crochet *[3 dc + ch 5 + 3 dc], (ch 5 lm , 1 sc around next ch), repeat (-) 4 times total, ch 5, 3 dc around next ch, ch 3, 3 dc around next ch, (ch 5, 1 sc around next ch), repeat (-) 4 times total, ch 5*, repeat *-* around, end with a sl st in the 3rd ch of the beginning 3.

IMG_0991.JPG

4. 3 st, i hörnet görs [3 st + 3 lm + 3 st], 3 st, 1 fm om nästa lmb, (3 st + 3 lm + 3 st) om nästa lmb, 1 fm om nästa lmb, upprepa likadant varvet runt. Avsluta med en sm i 3:e lm på första st.

4. 3 dc, in the corner crochet [3 dc + ch 3 + 3 dc], 3 dc, 1 sc in the next ch, (3 dc + ch 3 + 3 dc) around next ch, 1 sc arond next ch, repeat around. End with a sl st to the 3rd ch of the beginning 3.

IMG_0994.JPG

Fäst alla trådar och spänn sedan upp duken på blockning, fukta den och låt ligga kvar tills den är torr. Ta bort alla nålarna och njut av din Stjärnfall. Designen är utformad på ett sådant sätt att du lätt kan göra din duk i större eller mindre format. Låt fantasin flöda!

Cut yarn and secure the ends. Block your finished piece and then enjoy your Starfall. This design can easily be made bigger or smaller, just let your imagination go wild!

Glöm nu inte att tagga mig i era bilder på sociala medier // Don’t forget to tag me in your pictures on social media!

#annavirkpanna #annavirkpannadesign #starfall

❤ Anna

Annonser

3 reaktioner till “Mönster Stjärnfall löpare / Pattern Starfall tablecloth

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.