Mönster Regal Express matta / Pattern Regal Express rug

Tack alla ni som skrivit så fina saker till mig (på min FB-sida) ang mitt förra inlägg ❤ Tack vare er så hittade denna mysiga mattan / filten vägen ut ur mitt huvud. Utan någon ansträngning alls 😀 Härligt! Jag tror att mönstret fungerar lika bra med vilket garn som helst. Visa mig gärna om du testar.

Thank you so much to all the sweet followers that commented on my previous post (on my Fb-page) ❤ Thanks to you this pattern came flying out of my head. Just like that 😀 I love that feeling! I think this pattern will work with any yarn. If you try it feel free to show me.

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster.

If you use my patterns and share on social media, please remember to give me credit and/or link back to me. I would love it if you also tag your pictures with #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work.

Matta Regal Express / Regal Express rug

Garn: Phil Express i färgerna Prusse, Souffre och Bordeaux
Garnåtgång: 2 nystan av varje färg
Virknål: 12 mm
Storlek: 95 cm i diameter

Yarn: Phil Express in colors Prusse, Souffre and Bordeaux
Amount: 2 skeins of each color
Hook size: 12 mm
Size: 95 cm in diameter

Virktermer / Abbreviations (US)
lm – luftmaska / ch – chain
m – maska / st- stitch / sts – stitches
lmb – luftmaskbåge / chsp – chainspace
sm – smygmaska / sl st – slip stitch
fm – fast maska / sc – single crochet
hst – halvstolpe / hdc – half double crochet
st – stolpe / dc – double crochet
dst – dubbelstolpe / tc – triple crochet
st tills – stolpar tillsammans / dc2tog/dc3tog – double crochet 2/3 together
reldst fr – relief dubbelstolpe framifrån / fptc – front post triple crochet
relst fr – reliefstolpe framifrån / fpdc – front post double crochet
relfm fr – relief fast maska framifrån / fpsc – front post single crochet
bmb – bakre maskbågen / BLO – back loops only
fmb – främre maskbågen / FL – front loop
hö – hoppa över / sk – skip
fg – föregående / prev – previous
pic – picot, 3 lm, 1 sm i första lm / pic – picot, ch 3, sl st to first ch

pop – popcorn, 5 st i samma m, ta bort öglan från nålen, för in nålen framifrån mellan första och andra stolpen, sätt öglan på nålen och dra igenom, stäng med en lm.
pop – popcorn, 5 dc in same st, remove loop from hook, insert hook from front between the first and second dc, put loop back on hook, pull through, ch 1 to close the st.

Bra att veta / Good to know
-Siffror inom () i slutet av varvet anger antalet maskor, alla sorters maskor är inte angivna på alla varv.
-Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller antalet ggr som står.
-Instruktioner inom () inne i ett varv görs alla i samma m.
-Börja varven med ny färg med en stående maska.

-Numbers within () at the end of a round tells the number of stitches used. I haven’t specified every stitch on all rounds.
-Instructions within *-* is repeated until the end of the round or as many times as written.
-Instructions within () inside a round is all made in the same st.

-Rounds with a new color begins with standing stitches. 

Färgschema / Colorscheme
Färg 1: Marinblå (Preusse) / Color 1: Dark-blue (Preusse)
Färg 2: Senapsgul (Souffre) / Color 2: Yellow (Souffre)
Färg 3: Vinröd (Bordeaux) / Color 3: Dark-red (Bordeaux)

Färg 1
1. 2 lm (räknas ej), 6 st i en magisk cirkel. Avsluta med en sm i första st. (6 st)
2. 2 lm, 1 st i samma m, *2 st tills i nästa m, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen av första st tills. (6 stgr)
3. *(2 fm, 3 lm, 2 fm) om lmb, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (24 fm)

Color 1
1. Ch 2 (do not count), 6 dc in a magic circle. End with a sl st to first dc. (6 dc)
2. Ch 2, 1 dc in the same st, *dc2tog in next st, ch 3*, repeat *-* around. End with a sl st at top of the first dc2tog. (6 dc2tog)
3. *(2 sc, ch 3, 2 sc) in chsp, ch 1*,  repeat *-* around. End with a sl st in first st. (24 sc)

Färg 2
4. Börja i en 3-lmb. *(1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st) i samma lmb, 2 lm, reldst fr om de 2 st tills från varv 2, 2 lm*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första st. (18 st, 6 reldst fr)

Color 2
4. Begin in 3-chsp. *(1 dc, ch 2, 1 dc, ch 2, 1 dc) in same chsp, ch 2, fptc around the dc2tog from round 2, ch 2*, repeat *-* around. End with a sl st to first dc. (18 dc, 6 fptc)

Färg 1
5. Börja mellan första och andra stolpen av de 3 om en lmb. *2 st om lmb, pic, 2 st om nästa lmb (2 ggr), relst fr om reldst, 2 st om nästa lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första st. (48 st, 6 pic, 6 relst fr)

Color 1
5. Begin between 1st and 2nd dc of the 3 in the same chsp. *2 dc in chsp, pic, 2 dc in next chsp (2 times), fpdc around fptc, 2 dc in next chsp*, repeat *-* around. End with a sl st in first dc. (48 dc, 6 pic, 6 fpdc)

Färg 3
6. Börja i ett hörn, till vänster om en pic. *1 st, 2 lm, 1 st på andra sidan om pic, 1 st i vardera nästa 4 m, relst fr om relst, hö m bakom relst, 1 st i vardera nästa 4 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första st. (60 st, 6 relst fr)
7. 1 lm, 1 fm i samma m, *2 fm om hörn-lmb, 2 fm, 2 hst, 2 st tills (börja med första st i maskan innan relst fr, hö relst fr, och fortsätt med den andra av de 2 st tills i maskan efter relst fr), 2 hst, 2 fm*, upprepa *-* varvet runt. I sista upprepningen görs bara 1 fm istället för 2. Avsluta med en sm i första fm. (36 fm, 24 hst, 6 st gr)

Color 3
6. Begin in a corner, to the left of a pic. *1 dc, ch 2, 1 dc on the other side of the pic, 1 dc in each of the next 4 sts, fpdc around fpdc, sk st behind fpdc, 1 dc in each of the next 4 sts*, repeat *-* around. End with a sl st to the first dc. (60 dc, 6 fpdc)
7. Ch 1, 1 sc in same st, *2 sc in corner chsp, 2 sc, 2 hdc, dc2tog (begin with 1st dc in the st before fpdc, sk fpdc, and continue with the 2nd of the dc2tog in the st after fpdc), 2 hdc, 2 sc*, repeat *-* around. Sk the last sc in the last repeat. End with a sl st to first sc. (36 sc, 24 hdc, 6 dc2tog)

Färg 2
8. Virkas i bmb, 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m. (66 fm)
9. *1 fm, 5 lm, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (22 lmb)

Color 2
8. In BLO, 1 sc in each st. End with a sl st in first st. (66 sc)
9. *1 sc, ch 5, sk 2 st*, repeat *-* around. End with a sl st to first sc. (22 5-ch)

Färg 1
10. *1 fm om en lmb, 2 lm, 5 st om nästa lmb, 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (11 fm, 55 st)
11. *2 lm, 1 st i nästa m (=2 st tills), 1 st i nästa m, 2 st tills i nästa två st, 3 lm, 1 st i den fm från fg varv, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på de första st tills. (11 st i fm)
12. 2 lm, 2 st tills i nästa 2 st (=3 st tills), *5 lm, 1 fm om lmb, 1 fm i st, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 3 st tills*, upprepa *-* varvet ut, i sista upprepningen görs ej de 3 st tills. Avsluta med en sm i toppen av de första st tills. (11 st gr, 33 fm)

Color 1
10. *1 sc in a chsp, ch 2, 5 dc in next chsp, ch 2*, repeat *-* around. End with a sl st to first sc. (11 sc, 55 dc)
11. *Ch 2, 1 dc in next st (= 1st dc2tog), 1 dc in next st, dc2tog in next two sts, ch 3, 1 dc in the sc from prev round, ch 3*, repeat *-* around. End with a sl st at the top of the 1st dc2tog. (11 dc2tog)
12. Ch 2, dc2tog in next 2 sts (=dc3tog), *ch 5, 1 sc in chsp, 1 sc in dc, 1 sc in next chsp, ch 5, dc3tog*, repeat *-* around. In the last repeat sk the dc3tog. End with a sl st at top of the first dc3tog. (11 dc2tog, 33 sc)

Färg 2
13. Börja i den första av 3 fm. *1 st, 3 st i nästa m, 1 st, 2 lm, 1 fm om lmb, 2 lm, pop i toppen av 3 st tills, 2 lm, 1 fm om lmb, 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första st. (11 pop)
14. På detta varvet virkas de 5 st i stolparna från fg varv endast i bakre maskbågen. 3 lm, 1 st i vardera nästa 4 st, *2 st om lmb, 1 st i fm, 2 st om lmb, 1 relfm fr om pop, 2 st om lmb efter pop, 1 st i fm, 2 st om lmb, 5 st*, upprepa *-* varvet ut. På sista upprepningen görs inte de 5 st. Avsluta med en sm i 3:e lm. (11 relfm fr)

Color 2
13. Begin in the first of the 3 sc. *1 dc, 3 dc in next st, 1 dc, ch 2, 1 sc in chsp, ch 2, pop at top of dc3tog, ch 2, 1 sc in chsp, ch 2*, repeat *-* around. End with a sl st in first dc. (11 pop)
14. Ch 3, 1 dc each in the next 4 sts, *2 dc in chsp, 1 dc in sc, 2 dc in chsp, 1 fpsc around top of pop, 2 dc in chsp after pop, 1 dc in the sc, 2 dc in chsp, 5 dc in BLO*, repeat *-* around. Sk the 5 dc’s in the last rep. End with a sl st in the 3rd ch of the beg 3. (11 fpsc) 

Färg 3
15. 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m. (176 fm)
16. Virkas i bmb. 1 lm, 1 fm i samma m, 5 fm, *1 dst ner i den fmb på den mittersta st av de 5 på varv 13, 4 fm, 1 dst ner i samma fmb som fg, 5 fm, 1 relst fr om relfm om pop, hö 1 fm (bakom relst), 6 fm*, upprepa *-* varvet ut, på sista upprepningen görs inte de sista 6 fm. Avsluta med en sm i första fm.
17. 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i varje m varvet runt. Avsluta med en sm i första m. (196 fm)

Color 3
15. 1 sc in each st. End with a sl st in the 1st st. (176 sc)

16. In BLO. Ch 1, 1 sc in the same st, 5 sc, *1 tc down to the FL of the middle dc of the 5 on round 13, 4 sc, 1 tc down to the same FL as the prev, 5 sc, 1 fpdc around fpsc, sk 1 st (behind fpdc), 6 sc*, repeat *-* around. Sk the last 6 sc in the last rep. End with a sl st to first sc. (11 fpdc)
17. Ch 1, 1 sc in the same st, 1 sc in each st around. End with a sl st to the first st. (196 sc)

Hoppas du blir nöjd med din nya matta, filt eller duk 😉

I hope you enjoy your new rug, blanket or mandala 😉

❤ Anna

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.