Mönster Cahlista filt / Pattern Cahlista blanket

Nu äntligen är jag klar med min filt där jag har använt både det grova Cahlista och det tunnare Catona. Båda är 100%-iga bomullsgarner, men Cahlista är lösare spunnet och Catona är merceriserat. Jag älskar kontrasterna man får när man använder flera olika garner. I detta mönstret är hexagonerna gjorda med virknål 4,5 mm och Cahlista, medan sista varvet på varje hexagon, ihopvirkning och kant är gjort i det glansiga Catona och virknål 3,5 mm.

Finally I’ve finished my blanket in which I have used both the heavier Cahlista and the finer Catona. Both of them are 100% cotton, but Cahlista is not spun as hard and Catona is a shiny mercerized yarn. I love the contrasts I get by using different types of yarn together. In this pattern the hexagons are made with a 4,5 mm hook and Cahlista, while the last round of the hexagons, the joining and the edging are made with a 3,5 mm hook and Catona.

Detta mönstret är inte testvirkat så hittar du något som verkar knasigt får du gärna hojta till!

This pattern has not been tested, if there’s something you find weird please contact me!

IMG_3626

Om du virkar efter något av mina mönster och lägger ut i sociala medier, var snäll och kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller annavirkpanna.com. Tagga gärna med #annavirkpanna eller #annavirkpannadesign, så jag med får se dina fina alster.

If you use my patterns and share on social media, please remember to give me credit and/or link back to me. I would love it if you also tag your pictures with #annavirkpanna or #annavirkpannadesign so I can find and see your work.

Cahlista filt / Cahlista blanket

Garn:Scheepjes Cahlista 109-pack, Scheepjes Catona färg 105
Garnåtgång: Catona 275 g, 109-pack Cahlista
Virknål: 4,5 mm till Cahlista och 3,5 mm till Catona
Storlek filt: 95*145 cm

Yarn:Scheepjes Cahlista 109-pack, Scheepjes Catona color 105
Amount: Catona 275 g, 109-pack Cahlista
Hook size: 4,5 mm for Cahlista and 3,5 mm for Catona
Size blanket: 95*145 cm

Färgkombinationer hexagoner / Colorcombinations hexagons

Färgen som står först av de 4 i en grupp är färg 1, nästa nummer i samma grupp är färg 2 osv. För att skilja grupperna/hexagonerna åt har jag färgat texterna i olika färger.

The first number in a group of four is Color 1, number two i the same group is Color 2 and so on. 

238, 222, 519, 114 – 173, 247, 511, 201 – 385, 397, 146, 400 – 130, 505, 406, 526 – 101, 522, 411, 258 – 523, 408, 409, 516 – 257, 506, 503, 507 – 105, 253, 241, 525 – 518, 398, 251, 508 –  513, 389, 514, 401179, 383, 157, 162404, 263, 414, 386 413, 192, 517, 128280, 208, 281, 390172, 528, 391, 244520, 240, 282, 501399, 384, 527, 124512, 205, 412, 515100, 403, 249, 388106, 074, 242, 110264, 256, 252, 115226, 113, 521, 393248, 402, 212, 387255, 524, 410, 189509, 510,261, 164

IMG_3670

Färgkombinationer halva hexagoner / Colorcombinations half hexagons

Färgen som står först av de 4 i en grupp är färg 1, nästa nummer i samma grupp är färg 2 osv.

The first number in a group of four is Color 1, number two i the same group is Color 2 and so on.

406, 254, 387, 395 – 414, 114, 517, 264 – 399, 511, 261, 527105, 248, 412, 501518, 520, 521, 394249, 502, 396, 251

Virktermer / Abbreviations (US)
lm – luftmaska/ ch – chain
sm – smygmaska / sl st – slip stitch
m- maska / st – stitch
fm – fast maska / sc – single crochet
st – stolpe / dc – double crochet
hst – halvstolpe / hdc – half double crochet
2 st tills – 2 stolpar tillsammans / dc2tog – double crochet 2 together
pic – picot, 3 lm, sm i första lm / pic – picot, ch 3, sl st i first ch
lmb – luftmaskbåge / chsp – chainspace
fg – föregående / prev – previous
hö – hoppa över / sk – skip
fmb – främre maskbågen / FLO – front loops only
bmb – bakre maskbågen / BLO – back loops only
relfm fr – relief fast maska framifrån / fpsc – front post single crochet
reldst b – reliefdubbelstolpe bakifrån / bptc – back post triple crochet
rel 3-dst fr – relief 3 dubbelstolpe framifrån (3 omslag med garnet innan nedtag i maskan)
fptc – front post 3-double crochet (yo 3 times before pulling hook through the stitch
relst b – reliefstolpe bakifrån / bpdc – back post double crochet

Bra att veta / Good to know
-Börja varv med ny färg med stående m.
-Instruktioner inom () i ett varv görs i samma m/lmb.
-Upprepa instruktioner mellan *-* varvet ut, eller det antal ggr som anges.

-Use a standing stitch when beginning a round with a new color.
-Instructions between () are made in the same stitch/ch sp.
-Repeat instructions between *-* the number of times that’s specified.

Mönster hexagon / Pattern hexagon

Färg 1: 5 lm, slut till en cirkel med en sm i första lm.
1. 3 lm (= 1 st), 11 st om ringen. Avsluta med en sm i 3:e lm.
2. 2 lm, 1 st i nästa m (= 2 st tills), *5 lm, 2 st tills i nästa 2 m* 5 ggr, 5 lm, avsluta med en sm i toppen av första st tills.

Color 1: Ch 5, sl st in first ch to make a circle.
1. Ch 3 (= 1 dc), 11 dc in the circle. End with a sl st to 3rd ch of the initial 3.
2. Ch 2, 1 dc in next st (= dc2 tog), *ch5, dc2tog in next two sts*, repeat *-* 5 times in total, ch 5. End with a sl st to the top of the first dc2tog.

3. Färg 2: *4 st om lmb, pic, 4 st om samma lmb*, upprepa varvet ut. Avsluta med en sm i 1:a st.
4. Färg 3: Börja efter en picot, *8 relst bak, 2 lm*, upprepa varvet ut. Avsluta med en sm i 1:a relst.

3. Color 2: *4 dc in chsp, pic, 4 dc in same chsp*, repeat *-* around. End with a sl st in 1st dc.
4. Color 3: Begin in st after a picot, *8 bpdc, ch 2* repeat *-* around. End with a sl st in 1st dc.

5. Färg 4: Börja i ett hörn, *(2 st, 2 lm, 2 st), 4 st, rel 3-dst fr om spetsen på stjärnan från varv 2, 4 st*, avsluta med en sm i första m.
6. Virkas i bmb, 1 lm, 1 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm), hö 1 m, 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första lm. (14 fm/sida).

5. Color 4: Begin in a corner, *(2 dc, ch 2, 2 dc), 4 dc, fp 3-dc around the tip of the star on round 2, 4 dc*, end with a sl st in 1st st.
6. In BLO, ch 1, *1 sc, (1 sc, ch 2, 1 sc), sk 1 st, 1 sc in each st*. End with a sl st in 1st st.

7. Färg 3: *(2 st, 2 lm, 2 st) i hörn-lmb, 5 lm, reldst fr om rel 3-dst från fg varv, 5 lm*, upprepa *-* varvet ut.
8. Färg 2: Börja i 1:a st i ett hörn. *2 st, (2 st, 2 lm, 2 st), 2 st, 4 st om lmb, 1 st i reldst, 4 st om nästa lmb*, avsluta med en sm i första st.

7. Color 3: *(2 dc, ch 2, 2 dc) in corner chsp, ch 5, fptc around the 3-dc from prev round, ch 5*, repeat *-* around.
8. Color 2: Begin in 1st dc of a corner. *2 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc), 2 dc, 4 dc in chsp, 1 dc in fptc, 4 dc in next chsp*, end with a sl st to first st.

9. 1 lm, 1 fm i varje m, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörn-lmb.
10. Färg 1: Detta varvet virkas ovanpå/runt om maskorna på varv 5. Börja i första m på en sida . *6 relfm fr, 1 lm, hö relst, 6 relfm fr, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med en sm i första m.

9. Ch 1, 1 sc in each st, (1 sc, ch 2, 1 sc) in each corner chsp.
10. Color 1: This round is crocheted on top of/around the sts of round 5. Begin in 1st st of a side. *6 fpsc, ch 1, sk fpdc, 6 fpsc, ch 1*, repeat *-* around. End with a sl st to 1st st.

Mönster halva hexagoner / Pattern half hexagons

Färg 1: 5 lm, slut till en cirkel med en sm i första lm.
1. 6 st om lmb. Vänd.
2. 6 lm, 2 st tills (i första och andra m), 5 lm, 2 st tills (i nästa två m), 5 lm, 2 st tills (den sista i 3:e lm från fg varv), 3 lm, 1 st i 3:e lm. Klipp av garnet, vänd.

Color 1: Ch 5, sl st in first ch to make a circle.
1. 6 dc in the circle. Turn.
2. Ch 6, dc2tog (in 1st and 2nd st), ch 5, dc2tog (in next two sts), ch 5, dc2tog (the last one is made in the 3rd ch from prev round), ch 3, 1 dc in 3rd ch. Cut yarn, turn.

3. Färg 2: Stående st, 1 st i samma m, 3 st om lmb, *4 st om nästa lmb, 1 pic, 4 st om samma lmb* upprepa *-* om nästa lmb, 3 st om nästa lmb, 2 st i 3:e lm. Klipp av garnet, vänd INTE.
4. Färg 3: Stående st, hö 1:a st, 8 relst b, 2 lm, 8 relst b, 2 lm, 8 relst b, 1 st i sista m. Klipp av garnet, vänd INTE.

3. Color 2: 2 dc in first st, 3 dc in chsp, *4 dc in next chsp, 1 pic, 4 dc in same chsp*, repeat *-* in next chsp, 3 dc in next chsp, 2 dc in 3rd ch. Cut yarn, do NOT turn.
4. Color 3: 1 dc, sk 1st dc, 8 bpdc, ch 2, 8 bpdc, ch 2, 8 bpdc, 1 dc in last st. Cut yarn, do NOT turn.

5. Färg 4: Stående st, 1 st i samma m, 4 st, rel 3-dst fr om spetsen på stjärnan fr v 2, 4 st, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, hö 1 m, 3 st, rel 3-dst fr, hö 1 m, 3 st, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, 4 st, rel 3-dst fr, 4 st, 2 st i sista m. Vänd.
6. Virkas i fmb. 1 lm, 13 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i lmb, 11 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i lmb, 13 fm. Klipp av garnet, VÄND så du har rätsidan mot dig.

5. Color 4: 2 dc in 1st st, 4 dc, fp 3-dc around the tip of the star from round 2, 4 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, sk 1 st, 3 dc, fp 3-dc, sk 1 st, 3 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 4 dc, fp 3-dc, 4 dc, 2 dc in last st. Turn.
6. In FLO. Ch 1, 13 sc, (1 sc, ch 2, 1 sc) in chsp, 11 sc, (1 sc, ch 2, 1 sc) i chsp, 13 sc. Cut yarn, TURN so the right side is facing you.

7. Färg 3: Stående st, 1 st i samma m, 5 lm, 1 reldst fr om rel 3-dst, 5 lm, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, 5 lm, 1 reldst fr om rel 3-dst, 5 lm, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, 5 lm, 1 reldst fr om rel 3-dst, 5 lm, 2 st i sista fm. Klipp av garnet, vänd INTE.
8. Färg 2: Stående st, 1 st i samma m, 1 st i nästa m, 4 st om lmb, 1 st i st, 4 st om lmb, 2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, 2 st, 4 st om lmb, 1 st i st, 4 st om lmb, 2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, 2 st, 4 st om lmb, 1 st i st, 4 st om lmb, 1 st i st, 2 st i sista m. Vänd.

7. Color 3: 2 dc in 1st st, ch 5, 1 fptc around fp 3-dc, ch 5, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, ch 5, 1 fptc, ch 5, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, ch 5, 1 fptc, ch 5, 2 dc in last sc. Cut yarn, do NOT turn.
8. Color 2: 2 dc in 1st st,1 dc in next st, 4 dc in chsp, 1 dc, 4 dc in chsp, 2 dc, (2dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 2 dc, 4 dc in chsp, 1 dc, 4 dc in chsp, 2 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 2 dc, 4 dc in chsp, 1 dc, 4 dc in chsp, 1 dc, 2 dc in last st. Turn.

9. 1 lm, 16 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i lmb, 17 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i lmb, 16 fm. Klipp av garnet.
10. Färg 1: Detta varvet virkas på rätsidan, ovanpå/runt om maskorna på varv 5. Börja i andra m från höger . 5 relfm, 1 lm, hö relst, 6 relfm, 1 lm, 5 relfm, 1 lm, hö relst, 5 relfm, 1 lm, 6 relfm, 1 lm, hö relst, 5 relfm. Klipp av garnet. Fäst alla trådarna.

9. Ch 1, 16 sc, (1 sc, ch 2, 1 sc) in chsp, 17 sc, (1 sc, ch 2, 1 sc) in chsp, 16 sc. Cut yarn.
10. Color 1: This round is crocheted on top of/around the stitches of round 5. Begin in 2nd st from right. 5 fpsc, ch 1, sk fpdc, 6 fpsc. ch 1, 5 fpsc, ch 1, sk fpdc, 5 fpsc, ch 1, 6 fpsc. ch 1, sk fpdc, 5fpsc. Cut yarn and secure all ends.

Ihopvirkning / Joining

Med virknål 3,5 virkas ett varv med Catona runt om alla hela hexagoner. 1 st i varje maska, i hörnen görs (2 st, 3 lm, 2 st).

With hook 3,5 mm and Catona, crochet one round of dc’s around each hexagon. 1 dc in each st, in the corners crochet (2 dc, ch 3, 2 dc).

IMG_5294

På de halva hexagonerna virkas det bara på de 3 sidorna varven virkats på. 2 st i första och sista maskan, 1 st i de andra, i hörnen görs (2 st, 3 lm, 2 st).

On the half hexagons you only crochet on the three sides the previous rounds were crocheted on. 2 dc in first and last st, 1 dc each in the others. In the corners crochet (2 dc, ch 3, 2 dc).

IMG_5389

Lägg ut hexagonerna som du vill ha dem. Virka sedan ihop från ena långsidan till den andra. Lägg hexagonerna med avigsidorna mot varandra, 1 fm i bakre maskbågen på båda samtidigt. Till sist gör du likadant på ställena som går från kortsida till kortsida. Fäst trådarna.

Place the hexagons as you want them. Join by crocheting sc in the BLO. Join from one long side towards the other. After they are joined, do the same for the parts that goes from one short-side towards the other. Secure ends.

IMG_5388

Kant / Edging

1. Börja i första m efter sista hörnet på kortsidan. 1 st i varje m på långsidan, på kortsidan virkas (2 st, 3 lm, 2 st) i topparna, i dalarna virkas 4 st ihop (1 i sista innan lmb, 1 i första lmb, 1 i andra lmb och den fjärde i första m efter lmb). Avsluta med en sm i första m.

1.Begin in the first st after the last corner on a short-side. 1 dc in each st on the long-side. On the short-sides crochet (2 dc, ch 3, 2 dc) in the chsp at each top. The 4 st at the bottom of the valleys are crocheted together (last st before chsp, 1 in each chsp and the 4th in the first st after the chsp). End with a sl st to 1st st.

IMG_5387

2. 4 lm (= 1 st + 1 lm), *hö 1 m, 1 st i nästa m, 1 lm*. Upprepa *-* längs långsidan. I toppen på kortsidan görs (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, fortsätt med 1 lm, hö 1 m, 1 st, i dalarna virkas 3 st ihop. Avsluta varvet med en sm i 3:e lm.
3. Upprepa varv 2. Men hö 1 lmb istället för 1 m.

IMG_5337

2. Ch 4 (= 1 dc + ch 1), *sk 1 st, 1 dc in next st, ch 1*. Repeat *-* on the long-side. In the chsp at top on the short-sides crochet (2 dc, ch 2, 2 dc), continue with ch 1, sk 1 st, 1 dc. The three stitches at the bottom of the valley are crocheted together. End the round with a sl st in 3rd ch of initial 4.
3. Repeat round 2. But sk 1 chsp instead of 1 st.

IMG_5386

4. På långsidan virkas: 1 lm, *hö 1 lmb, 1 fm i nästa st, hö 1 lmb, 5 st i nästa lmb*, på kortsidorna virkas 1 fm i varje m och lmb förutom i lmb i topparna där det virkas 5 st
5. 2 lm, 1 relst b om varje st, 1 hst i varje fm. Avsluta med en sm i första m. Klipp av garnet och fäst alla ändar.

4. On the long-sides: ch 1, *sk chsp, 1 sc in next st, sk 1 chsp, 5 dc in next chsp*. On the short sides: 1 sc in each st and chsp except in the chsp at the top where you crochet 5 dc.
5. Ch 2, 1 bpdc around each dc, 1 hdc in each sc. End with a sl st to first st. Cut yarn and secure all ends.

Jag hoppas verkligen att ni tycker lika mycket om den här filten som jag gör!

I really hope you love this blanket as much as I do!

❤ Anna

8 reaktioner till “Mönster Cahlista filt / Pattern Cahlista blanket

 1. Hej Anna.
  Super flot filt (tæppe) du har lavet og er vild med dine hexagons. 🙂

  Jeg har lige prøvet at lave en med den Engelske udgave og jeg kan se at række/row 7 på den hele hexagon skriver du i den svenske (2 st, 2 lm, 2 st) og i den engelske skriver du (2 sc, ch 2, 2 sc). Ellers var det en super opskrift at følge. Prøver den halve i morgen 🙂

  ❤ Pia/Pippasliv

  Gillad av 1 person

 2. Hej! Vilken underbar filt. Måste bara göra en. Älskar alla färgkombinationerna. Har läst mönstret ett
  flertal gånger men jag förstår inte hur mycket av Catona 105 som behövs. Såg att det finns ju även 100 gr av just färg 105. M V H Anna-Greth

  Gillad av 1 person

 3. Hej! Måste skriva till dig igen. Ber så väldigt mycket om ursäkt att jag läste så slarvigt att jag inte såg
  hur mycket av Catona garnet det behövdes till den fina filten. Nu har jag sett det både på svenska
  och engelska. Ha en bra helg. Hälsningar Anna-Greth

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.