Draken skallra / Dragon rattle

Systersonen har nu hunnit bli 4 månader och börjar intressera sig för att hålla i saker och givetvis ska allt stoppas i munnen 😉 Då passar det utmärkt att moster ville testa på att göra en bitring/skallra till honom. En drake skulle det vara enligt min syster men jag vet inte hur draklik den här skapelsen blev 😉 uppskattad blev den iaf och det är kul!

My nephew is now 4 months old and is starting to take interest in holding toys. Everything has to be put in the mouth also of course 😉 A perfect time for me to make him a teething ring/rattle. My sister wanted a dragon but I don’t know if this creature is so dragonlike 😀 They love it and that’s all that matters.

English pattern can be found below the Swedish.


 ❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤ 

 ❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee 

coffee_small

Drakskallra

Garn: Scheepjes Catona färgnr 402, rester av vitt och svart till ögonen
Virknål: 2,5 mm
Extra: Bitring, fyllningsvadd, skallra

Virktermer
fm – fast maska
m- maska
lm – luftmaska
2i1 – 2 fm i samma m (ökning)
2 ihop – virka ihop nästa 2 m till en (minskning)

Bra att veta
– Antalet maskor på ett varv står inom (-) sist på varvet.
– Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut om inget annat anges.
– Om inget annat anges så virkas varven i spiral, dvs man avslutar inte varje varv med en sm. Använd gärna en bit garn i avvikande färg eller en markör för att enklare hålla koll var varvet börjar/slutar.


Mönster (uppdaterat 4/7-19)

Huvud
1. 6 fm i en magisk cirkel. (6)
2. *2i1* upprepa *-* varvet ut. (12)
3. *1 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa varvet ut. (18)
4. *8 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (20)
5. *1 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (30)
6. 7 fm, 2i1 i nästa m, *4 fm, 2i1 i nästa m*, upprepa *-* 4 ggr, 3 fm. (35)
7. *4 fm, 2i1* varvet ut. (42)
8-10. 1 fm i varje m. (42)
11. *4 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (35)
12-13. 1 fm i varje m. (35)
14. 12 fm, *1 fm, 2i1*, upprepa *-* 6 ggr, 11 fm. (41)
15. 12 fm, *2 fm, 2i1*, upprepa *-* 6 ggr, 11 fm. (47)
16-18. 1 fm i varje m. (47)
19. *5 fm, 2 ihop*, upprepa *-* 6 ggr, 3 fm, 2 ihop. (40)
20. *4 fm, 2 ihop*, upprepa *-* 6 ggr, 4 fm. (34)
21. *3 fm, 2 ihop*, upprepa *-* 6 ggr, 4 fm. (28)
22. *2 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (21)
Här är lagom att börja fylla huvudet och stoppa in pinglan/skallran.
23. *1 fm, 2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (14)
24. *2 fm ihop*, upprepa *-* varvet ut. (7)

Se till att du fyller huvudet lagom mycket innan du syr ihop hålet. Klipp av garnet och fäst tråden.

Öron (gör 2)
1. 4 fm i en magisk cirkel. (4)
2. 1 fm i varje m. (4)
3. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet ut. (6)
4. *2 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet ut. (8)
5. *1 fm, 2i1*, upprepa *-* varvet ut. (12)
6-8. 1 fm i varje m. (12)
9. *2 ihop*, upprepa *-* varvet ut. (6)
Virka ihop med 3 fm. Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast öronen på huvudet.

Näsborrar (gör 2)
Virkas fram och tillbaka.
1. 7 lm.
2. *2 ihop*, upprepa *-* 3 ggr, 1 lm. Vänd.
3. 1 fm, 2ihop, 1 lm. Vänd.
4. 2 ihop, 1 lm.
Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast näsborrarna på huvudet.

Ögon (med vitt, gör 2)
1. 6 fm i en magisk cirkel.
2. *2i1, 1 fm*, upprepa *-* varvet ut.
Klipp av garnet, lämna lång tråd för att sy fast ögonen på huvudet.

Rektangel
Virkas fram och tillbaka. Se till att ha en lång ände i början och i slutet, en av ändarna används till att sy fast rektangeln runt bitringen och den andra till att sy fast huvudet på rektangeln.
1. 32 lm.
2. Börja i andra lm från virknålen. 1 fm i varje m, 1 lm. Vänd. (31)
3-9. 1 fm i varje m, 1 lm. Vänd. (31)
Klipp av garnet.

Montering

IMG_B23E5E24AFBD-1
Sy fast rektangeln runt ringen, använd ena trådänden.
IMG_5ABEE078C6EA-1
Delarna redo för montering

Innan huvudet sys fast ska du göra 2 stygn genom hela nosen (se bild nedan) för att platta till den och få till en bättre form. På vänstra sidan, ta nålen underifrån och ut på ovansidan, gå en maska åt ena hållet och trä tillbaka nålen till undersidan. Dra åt så du ser att nosen blir platt, gör eventuellt om steget en gång till så det säkert håller. För ut nålen i ingångshålet och knyt en dubbelknut. Klipp av tråden och putta in knuten i huvudet. Upprepa på högra sidan.

IMG_7C9736CF6C16-1
Närbild på nosen

Sy fast huvudet på bitringen, placera enligt bilden nedan. Fäst tråden ordentligt så den säkert håller för barnlek.

IMG_EA47FCAF50A2-1
Huvudet på plats

Dags att göra munnen. Trä in nålen underifrån, ungefär där huvudet sytts fast på bitringen. Ta ut nålen framme i nosen på draken, hoppa över ca 4 m och för sedan in nålen i huvudet igen. Gå tillbaka till där du tog ut nålen och sedan in i samma hål som tidigare vid sidan. För ut nålen i ingångshålet och dra till så du formar munnen. Knyt sedan dubbelknut och klipp av garnet. Knuten puttas in i huvudet.

IMG_D90ACDEDCFED-1
Närbild på munnen

Placera ögon, öron och näsborrar enligt bilderna nedan och sy fast dem. Fäst trådarna noga och klipp sedan av garnet.

IMG_E55021219959-1
Ögon, öron och näsborrar på plats
IMG_120DC8E6536B-1
Profilbild

Brodera till sist med svart i ögonen, antingen sovande eller vakna ögon, eventuellt gör du ögonbryn/ögonfransar med.

IMG_6648.JPG
Öppna ögon och ögonbryn
IMG_6172
Sovögon

Systersonen älskar sin drake, det gör även små kompisar som kommer och hälsar på 😉 Hoppas din blir lika uppskattad.

❤ Anna


Dragonrattle

Yarn: Scheepjes Catona color 402, leftovers of white and black for the eyes
Hook size: 2,5 mm
Extra: Teething ring, stuffing, rattle

Abbreviations
sc – single crochet
st – stitch
ch – chain
2in1 – 2 sc in the same stitch (increase)
sc2tog – crochet next 2 stitches together as one (decrease)

Good to know
– Total number of stitches on the round is found within () at the end of the round.
– Directions within *-* is repeated around if nothing else is told.
– The rounds are crocheted in spiral, to keep track of the beginning/end of the row please use a stitch-marker or a piece of yarn in another color.

Pattern (updated 4/7-19)

Head
1. 6 sc in a magic circle. (6)
2. *2in1*, repeat *-* around. (12)
3. *1 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (18)

4. *8 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (20)
5. *1 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (30)
6. 7 sc, 2in1, *4 sc, 2in1 in next st*, repeat*-* 3 times, 3 sc. (35)

7. *4 sc, 2in1 in next st*, repeat *-* around. (42)
8-10. 1 sc in each st. (42)
11. *4 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (35)

12-13. 1 sc in each st. (35)
14. 12 sc, *1 sc, 2in1*, repeat *-* 6 times, 11 sc. (41)
15. 12 sc, *2 sc, 2in1*, repeat *-* 6 times, 11 sc. (47)
16-18. 1 sc in each st. (47)
19. *5 sc, sc2tog*, repeat *-* 6 times, 3 sc, sc2tog. (40)
20. *4 sc, sc2tog*, repeat *-* 6 times, 4 sc. (34)

21. *3 sc, sc2tog*, repeat *-* 6 times, 4 sc. (28)
22. *2 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (21)

Now it’s time to start filling and to put in the rattle.
23. *1 sc, sc2tog*, repeat *-* around. (14)
24. *sc2tog*, repeat *-* around. (
7)

Make sure you fill the head enough before you close the hole. Cut yarn and secure the ends.

Ears (make 2)
1. 4 sc in a magic circle. (4)
2. 1 sc in each st. (4)
3. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (6)
4. *2 sc, 2in1*, repeat *-* around. (8)
5. *1 sc, 2in1*, repeat *-* around. (12)
6-8. 1 sc in each st. (12)
9. *sc2tog*, repeat *-* around. (6)
Crochet close with 3 sc. Cut yarn and leave a long end to sew the ears to the head.

Nostrils (make 2)
Crochet in rows.
1. Ch 7.
2. *sc2tog*, repeat *-* 3 times, ch 1. Turn.
3. 1 sc, sc2tog, ch 1. Turn.
4. Sc2tog, ch 1.
Cut the yarn, leave a long end to sew the nostrils on the head.

Eyes (white, make 2)
1. 6 sc in a magic circle.
2. *2in1, 1 sc*, repeat *-* around.
Cut the yarn, leave a long end to sew the eyes on the head.

Rectangle
Crochet in rows. Leave a long end in the beginning and in the end. We use one end to close the rectangle around the ring and the other to attach the head to the ring.
1. Ch 32.
2. Begin in second ch from hook. 1 sc in each st, ch 1. Turn. (31)
3-9. 1 sc in each st, ch 1. Turn. (31)
Cut the yarn.

Assembly

IMG_B23E5E24AFBD-1
Sew the rectangle around the teething ring, using one of the ends.
IMG_5ABEE078C6EA-1
Parts ready to be assembled

You are going to do two stitches through the head, before the head is sewn in place (see picture below). The stitches are going to flatten the nose and create a better shape. To the left, put the needle in from the bottom and out on the top, go one stitch to left or right and put the needle back to the same hole in the bottom. Pull so you see the nose are being flat. Tie a knot, cut yarn and push the knot into the head. Repeat to the right.

IMG_7C9736CF6C16-1
Closeup of the nose

Sew the head to the teething ring, place according to the picture below. Secure the ends.

IMG_EA47FCAF50A2-1
Head in place

Time to form the mouth. Put the needle from the bottom, appr where the head has been sewn to the rectangle, pull through and out at front of the nose. Skip 4 stitches and put the needle back in the head again. Go back to where the needle came out at the front and do it one more time. Now you have two threads as a mouth, take the needle back out at the same hole in the bottom. Pull so you shape the mouth. Tie a knot and cut the yarn. Push the knot in the head to hide it.

IMG_D90ACDEDCFED-1
Closeup of the mouth

Place eyes, ears and nostrils according to the pictures below and sew them in place. Secure the ends and cut the yarn.

IMG_E55021219959-1
Eyes, ears and nostrils in place
IMG_120DC8E6536B-1
Profile

Use black to embroider the sleepy or awake eyes. If you want to you can make eyebrows and eyelashes too.

IMG_6648.JPG
Open eyes and eyebrows
IMG_6172
Sleepy eyes

My nephew loves his rattle, and so does his little friends 😉 Hope yours will be just as popular.

❤ Anna

2 reaktioner till “Draken skallra / Dragon rattle

  1. Hejsa
    Der må være en fejl i opskriften på bideringen dragen i omgang 5.
    Skal der kun hækles fm hele omgangen og ikke 2i1 som du skriver i opskriften ? Ellers bliver der for mange masker da omgang 6 skal have 30 masker.
    Hilsen Sarah

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.