Little Star Snuttis / Little Star Securityblanket

En sån här snuttis har jag velat göra ett tag. Det är så mycket jag vill göra hela tiden så jag hinner inte med allt 😉 Min tanke är att det ska vara en mysig snuttefilt för de små att kunna ligga och gosa med men samtidigt ha något att pilla på. Därför har jag gjort olika saker i spetsarna på stjärnan. Vill man inte ha bitringen så kan man göra något annat i den spetsen. Vill man inte ha något i någon spets så gör man inget speciellt i spetsarna. Det går att göra så många olika varianter.

Till snuttisen har jag använt mig av Tilda Cotton Eco och en träbitring som är certifierad för små barn utan en massa gifter. Det är viktigt för mig att använda mig av material som är snälla mot barnen. De blir utsatta för så mycket gifter ändå. Jag hoppas du kommer tycka om mitt mönster.

Lilla Stjärnan Snuttis på Ravelry

I can’t remember how long I’ve wanted to design a securityblanket like the one I share with you today. There’s always so much I want to do but I don’t have enough time 😉 Little Star Securityblanket is designed to be a cozy little snuggleblanket as well as a little thing for the small ones to lie and feel and touch. This is why I have made different things at the points of the star.

I have used Tilda Cotton Eco and a wooden teether that’s certified to use for small children. It’s important to me to avoid as much toxics as I can when I create for the children. I hope you’ll like the pattern.

Little Star securityblanket on Ravelry


❤ Gillar du min design blir jag glad om du bjuder på en kopp kaffe ❤

❤ If you like to support my work as a crochet designer, please buy me a cup of coffee ❤

coffee_small

Little Star Snuttis

Garn: Tilda Cotton Eco, 1 nystan 205, 2 nystan 236
Virknål: 3 mm
Storlek: 37 cm från spets till spets
Extra: 7 cm träring

Virktermer
sm – smygmaska
lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
fm – fast maska
st – stolpe
relst fr – reliefstolpe framifrån
v – varv
hö – hoppa över
pic – picot (3 lm, sm i första lm)

Bra att veta

 • Första stolpen på varvet ersätts med 3 lm.
 • Varje varv avslutas med en sm i 3:e lm av inledande 3 lm, om inget annat anges.
 • Vid färgbyte görs första m som stående m, går bra att ersätta med lm.
 • Instruktioner inom (-) inuti ett varv, görs i samma m/lmb.
 • Instruktioner inom *-* upprepas det antal ggr som anges eller varvet ut.
 • Sist på varvet finns totala antalet maskor inom (-).
 • I början på varven står färgen jag har använt med kursiv stil inom (-).
 • Filten kommer inte ligga helt slätt när den är klar, det är meningen att den ska vara lite vågig i spetsarna, detta eftersom tanken är att det ska vara en snuttefilt/känselfilt för de minsta.

Mönster
1.
(färg 236) 12 st i en magisk ring. (12 st)
2. 2 st i varje m varvet runt. (24 st)
3. *1 st, 2 st i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. (36 st)
4. *3 st, hö 1 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa m, hö 1 m*, upprepa*-* varvet ut. (42 st, 6 2-lmb)

5. *1 st, 1 fm, 3 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 2 st*, upprepa*-* varvet ut. (60 st, 6 fm, 6 2-lmb)
6. 2 sm, *5 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 5 st, relst fr om den mittersta st av de 3 på v 4, hö fm*, upprepa*-* varvet ut. (86 st, 6 relst fr, 6 2-lmb)
7. *7 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 7 st, hö relst*, upprepa*-* varvet ut. Klipp av garnet. (108 st, 6 2-lmb)
8. (färg 205) Börja i m innan ett hörn. *1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 8 st, hö 1 m, relst fr om relst på v 6, hö 1 m, 7 st*, upprepa*-* varvet ut. Klipp av garnet. (120 st, 6 relst fr, 6 2-lmb)

9. (färg 236) Börja i m innan ett hörn. *1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 10 st, hö relst, 9 st*, upprepa*-* varvet ut. (144 st, 6 2-lmb)
10. *3 st,(2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 11 st, relst fr om relst på v 8, hö 2 m, 8 st*, upprepa*-* varvet ut. (156 st, 6 relst fr, 6 2-lmb)
11. *5 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 13 st, hö relst, 8 st*, upprepa*-* varvet ut. Klipp av garnet. (180 st, 6 2-lmb)
12. (färg 205) Börja i m innan ett hörn. *1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 14 st, hö 1 m, relst fr om relst på v 10, hö 1 m, 13 st*, upprepa*-* varvet ut. Klipp av garnet. (192 st, 6 relst fr, 6 2-lmb)

13. (färg 236) Börja i m innan ett hörn. *1 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 16 st, hö relst, 15 st*, upprepa*-* varvet ut. (216 st, 6 2-lmb)
14. *3 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 17 st, hö 1 m, relst fr om relst på v 12, hö 1 m, 14 st*, upprepa *-* varvet ut. (228 st, 6 relst fr, 6 2-lmb)
15. *5 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lmb, 19 st, hö relst, 14 st*, upprepa *-* varvet ut. Klipp av garnet. (228 st, 6 2-lmb)
16. (färg 205) Börja i m innan ett hörn. *1 fm, 3 fm i lmb, 21 fm, relst fr om relst på v 14, 20 fm*, upprepa *-* varvet ut. (270 fm, 6 relst fr)

17. 1 lm, 1 fm i samma m, 2 fm, pic, 6 lm, sm i 3:e lm från nålen, 6 lm, sm i 3:e lm från nålen, fm i samma m som fg fm, (= första spetsen)

*3 fm, pic*, upprepa *-* 13 ggr till, 4 fm, (40 lm, 3 fm i varje lm, sm i samma fm som sista fm av de 4), upprepa (-) 2 ggr till, (= andra spetsen),

upprepa *-* 14 ggr, 4 fm, pic, 6 lm, sm i 3:e lm från nålen, 6 lm, sm i 3:e lm från nålen, fm i samma m som fg fm, (= tredje spetsen, likadan som första),

upprepa *-* 14 ggr, 4 fm, (25 lm, börja i andra lm från nålen, 1 fm i varje lm tillbaka, sm i samma fm som sista fm av de 4), upprepa (-) 2 ggr till, (= fjärde spetsen)

upprepa *-* 14 ggr, 4 fm, pic, 6 lm, sm i 3:e lm från nålen, 6 lm, sm i 3:e lm från nålen, fm i samma m som fg fm, (= femte spetsen, likadan som första),

upprepa *-* 14 ggr, 4 fm, 3 lm, (= sjätte spetsen), upprepa *-* 14 ggr, 1 fm, avsluta med en sm i första fm.

Klipp av garnet och fäst trådarna.

Montering Träring

1. (färg 236) 24 fm om träringen, vänd.
2. 1 lm, 24 fm, vänd.
3. 1 lm, 12 fm, 1 lm, 1 fm om 3-lmb i sjätte spetsen på filten, 1 lm, 12 fm.

Klipp av garnet och fäst trådarna.

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina mönster/pdf:er med andra, hänvisa dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.

Gå gärna med i min facebook grupp, AnnaVirkpanna’s Hook Up, där alla är välkomna att dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign #littlestarsecurityblanket

❤ Anna


Little Star Securityblanket

Yarn: Tilda Cotton Eco, 1 skein color 205, 2 skeins color 236
Hook size: 3 mm
Size: 37 cm across from one point to another
Extra: 7 cm wood teething ring

Abbreviations US
slst – slip stitch
ch – chain
chsp – chain-space
sc – single crochet
dc – double crochet
st – stitch
sk – skip
fpdc – front post double crochet
pic – picot (ch 3, slst in first ch)

Good to know

 • Do chain stitches for the first st when using the same color as the round before.
 • Use standing stitches for the first st when changing colors (you can do ch stitches if you are more comfortable with it).
 • Each round end with slst to 3rd ch of beginning 3, if nothing else is told.
 • Instructions between (-) inside a round, is made in the same st/chsp.
 • Instructions between *-* is repeated around or the specified number of times.
 • Total number of stitches between (-) at the end of the round.
 • Color for the round in italics between (-) in the beginning of the round.
 • The little blanket will be a bit wobbly when done, it’s designed to be like that, since it’s a security/activity blanket for the youngest.

Pattern
1.
(color 236) 12 dc in a magic ring. (12 dc)
2. 2 dc in each st around. (24 dc)
3. *1 dc, 2 dc in next st*, repeat *-* around. (36 dc)
4. *3 dc, sk 1 st, (2 dc, ch 2, 2 dc) in next st, sk 1 st*, repeat *-* around. (42 dc, 6 ch2-sp)

5. *1 dc, 1 sc, 3 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 2 dc*, repeat*-* around. (60 dc, 6 sc, 6 ch2-sp)
6. 2 slst, *5 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 5 dc, fpdc around the second dc of the three on round 4, sk sc*, repeat*-* around. (86 dc, 6 fpdc, 6 ch2-sp)
7. *7 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 7 dc, sk fpdc*, repeat*-* around. Cut the yarn. (108 dc, 6 ch2-sp)
8. (color 205) Begin in the st before a corner. *1 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 8 dc, sk 1 st, fpdc around fpdc on round 6, sk 1 st, 7 dc*, repeat*-* around. Cut the yarn. (120 dc, 6 fpdc, 6 ch2-sp)

9. (color 236) Begin in the st before a corner. *1 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 10 dc, sk fpdc, 9 dc*, repeat*-* around. (144 dc, 6 ch2-sp)
10. *3 dc,(2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 11 dc, fpdc around fpdc on round 8, sk 2 st, 8 dc*, repeat *-* around. (156 dc, 6 fpdc, 6 ch2-sp)
11. *5 dc,(2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 13 dc, sk fpdc, 8 dc*, repeat*-* around. Cut the yarn. (180 dc, 6 ch2-sp)
12. (color 205) Begin in the st before a corner. *1 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 14 dc, sk 1 st, fpdc around fpdc on round 10, sk 1 st, 13 dc*, repeat*-* around. Cut the yarn. (192 dc, 6 fpdc, 6 ch2-sp)

13. (color 236) Begin in the st before a corner. *1 dc, (2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 16 dc, sk fpdc, 15 dc*, repeat*-* around. (216 dc, 6 ch2-sp)
14. *3 dc,(2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 17 dc, sk 1 st, fpdc around fpdc on round 12, sk 1 st, 14 dc*, repeat *-* around. (228 dc, 6 fpdc, 6 ch2-sp)
15. *5 dc,(2 dc, ch 2, 2 dc) in chsp, 19 dc, sk fpdc, 14 dc*, repeat *-* around. Cut the yarn. (228 dc, 6 ch2-sp)
16. (color 205) Begin in the st before a cornet. *1 sc, 3 sc in chsp, 21 sc, fpdc around fpdc on round 14, 20 sc*, repeat *-* aruond. (270 sc, 6 fpdc)

17. Ch 1, 1 sc in the same st, 2 sc, pic, ch 6, slst in 3rd ch from the hook, ch 6, slst in 3rd ch from the hook, sc in same st as the first sc, (= first tip),

*3 sc, pic*, repeat *-* 13 times more, 4 sc, (ch 40, 3 sc in each ch, slst in the same sc as the last sc of the four), repeat (-) 2 times more, (= second tip),

repeat *-* 14 times, 4 sc, pic, ch 6, slst in 3rd ch from the hook, ch 6, slst in 3rd ch from the hook, sc in same st as the first sc, (= third tip),

repeat *-* 14 times, 4 sc, (ch 25, begin in second ch from the hook, 1 sc in each ch, slst in the same sc as the last of the four), repeat (-) 2 times more, (= fourth tip),

repeat *-* 14 times, 4 sc, pic, ch 6, slst in 3rd ch from the hook, ch 6, slst in 3rd ch from the hook, sc in same st as the first sc, (= fifth tip),

repeat *-* 14 times, 4 sc, ch 3, (= sixth tip), repeat *-* 14 times, 1 sc, end with a slst in first sc.

Cut the yarn and secure the ends.

Assembly wooden ring
1. (color 236) 24 sc around the wooden ring, turn.
2. Ch 1, 24 sc, turn.
3. Ch 1, 12 sc, ch 1, 1 sc in ch3-sp (6th point) on the blanket, ch 1, 12 sc.

Cut the yarn and secure the ends.

Please be aware that all my patterns are protected by copyright. This pattern belongs to me, Anna Nilsson, and I retain all rights to it. I ask that you don’t share my patterns/pdf´s with others, instead refer them to my blog annavirkpanna.com.

Feel free to join my FB-group, AnnaVirkpanna’s Hook Up, where all are welcome to share pictures of what you have made with my patterns, ask questions about my patterns and so on.

#annavirkpanna #annavirkpannadesign #littlestarsecurityblanket

Hartelijk dank aan Wendy de Vries die in het Nederlands heeft vertaald ❤
Little Star securityblanket in Nederlands (pdf)

❤ Anna

6 reaktioner till “Little Star Snuttis / Little Star Securityblanket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.